Odwołania dotyczące opieki nad członkiem rodziny

Karty podstawowe

Rozpatrywanie odwołań
od decyzji o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (żołnierza)
za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Podstawa prawna:
art. 39a ust. 3 i art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.),

Kto załatwia sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Wewnętrznych
Budynek B, III p. pok. nr 31h,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz tel. 052 34 97 235, 34 97 347

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie

Opłaty:
zwolnione z opłaty

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania na podstawie art. 35 kpa.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:
od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3.