z dnia 7 września 2018 - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektora wojewódzkiego
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- prowadzenie spraw związanych z budżetem Wojewody, rozpatrywanie wniosków starostów na realizację wydatków budżetowych, opracowanie materiałów do projektu budżetu Wojewody oraz dokonywanie zmian w planie wydatków, określonych w ustawie budżetowej na skutek decyzji Wojewody,
- prowadzenie spraw dotyczących budżetu zadaniowego w zakresie zadań realizowanych w wydziale, w tym przekazywanie informacji do Wydziału Finansów i Budżetu w celu uruchomienia środków na pokrycie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, na dotacje celowe oraz inne zadania, zlecone ustawami realizowanymi przez powiaty, 
- rozpatrywanie wniosków starostów i przygotowanie projektów zarządzeń Wojewody dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz najem nieruchomości, w celu zapewnienia nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, realizowanym przez powiaty, 
- kontrolowanie działalności starostów i prezydentów miast na prawach powiatów w przedmiocie zadań wykonywanych w zakresie administracji rządowej z gospodarki nieruchomościami w celu zapewnienia nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, realizowanym przez powiaty,
- analizowanie sprawozdań starostów z realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- przygotowywanie zbiorczych informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego oraz przekazywanie ich do właściwego ministerstwa.
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, występująca  praca w terenie podczas oględzin nieruchomości.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na IX piętrze w pokoju biurowym (budynek B posiadający windę, wejście do budynku od ul. S. Konarskiego 1-3, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony  z budynkami B                  i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.   
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


n i e z b ę d n e


wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:
- 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
- znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami,  Kodeks postępowania  administracyjnego,  o finansach publicznych, o Agencji Mienia Wojskowego,
- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres,  myślenie analityczne, asertywność
wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja,
- 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami
- znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
- znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej,
- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
- znajomość przepisów ustawy budżetowej
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys/cv  i list motywacyjny
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji
- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane dodatkowo doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia  8 września 2018 roku  do dnia 18 września 2018 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor wojewódzki – WSPN – 1 etat  ”

 


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący
do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział
w naborze.
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko- Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
w Bydgoszczy.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefonicznie 52 3497239 lub listownie: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.
3. Dane osobowe: Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w KPUW;
- Nie będą udostępniane innym odbiorcom;
- Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
- W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
-Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: 
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
- Usunięcia danych;
- Przeniesienia danych;
- Ograniczenie przetwarzanych danych.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca  pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.