z dnia 6 grudnia 2017 r. - ogłoszenie o zatrudnieniu - zatrudnienie osoby osoby obsługującej infolinię telefoniczną dla cudzoziemców finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Karty podstawowe

 OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia
„Zatrudnianie osoby obsługującej  infolinię telefoniczną dla cudzoziemców” 
 nr BFI.II.272.4126.2017, z dnia 6 grudnia 2017 r.,
w ramach projektu pt. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w procesie integracji obywateli państwa trzecich”,
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI
I INTEGRACJI

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Adres: ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
e-mail: hziolkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl,    tel.: (52)34-97-328
        i bhadzicka@bydgoszcz.uw.gov.pl,    tel.: (52) 34-97-323

III. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)
1.    biegła znajomość języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego,
2.    biegła znajomość języka angielskiego,
3.    biegła znajomość języka polskiego,
4.    umiejętność pracy w zespole,
5.    odpowiedzialność, uczciwość,
6.    komunikatywność,
7.    dobra dykcja,
8.    punktualność oraz systematyczność,
9.    odporność na stres,
10.    korzystanie z pełni praw publicznych,
11.    nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny lub preselekcji)
1.    co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta,
2.    znajomość zagadnień związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP zawartych w:
•    ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990 t.j.),
•    ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej   i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz.1525 ze zm.),
•    ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 tj.).

Przedmiotem zamówienia jest
Obsługa rozmów przychodzących w sprawach związanych z  legalizacją zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców w języku angielskim i rosyjskim z elementami ukraińskiego , poprzez udzielanie informacji w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP w języku polskim, rosyjskim z elementami ukraińskiego oraz angielskim.

Usługa ma być świadczona od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w oparciu o umowę zlecenia, w wymiarze 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), 8 godzin dziennie, w godzinach pracy K-P UW w Bydgoszczy tj. od godziny 7 do godziny 15. Usługobiorca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości obsługi w okresie obowiązywania umowy.

Usługa będzie świadczona w budynku Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.

V. KRYTERIA PRESELEKCJI (w postępowaniu dwuetapowym beneficjent określa wg jakich kryteriów sporządzi listę kandydatów, których zaprosi do dalszego etapu)
Pierwszy etap naboru obejmuje weryfikacje formalną oferty i polega na:
1.    Zbadaniu zgodności treści ogłoszenia z ofertą.
2.    Analizie złożonych dokumentów, sprawdzeniu ich pod względem kompletności oraz spełniania wszystkich wymogów niezbędnych, zawartych w ogłoszeniu.
3.    Sporządzeniu listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zawierającej ich imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
4.    Powiadomieniu kandydatów, spełniających wymagania formalne o zakwalifikowaniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie jego przeprowadzenia.
5.    Poinformowaniu kandydatów o niezakwalifikowaniu się do drugiego etapu naboru.
6.    Komisja sporządzi protokół z pierwszego etapu procedury naboru.
Drugi etap naboru obejmuje postepowanie sprawdzające i polega na:
1.    Rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzane są umiejętności, wiedza, kompetencje oraz predyspozycje zawodowe wymagane w ogłoszeniu o naborze.    
2.    Komisja wyłania nie więcej niż 10 najlepszych kandydatów, którzy złożyli ofertę na realizację  zlecenia w podanym w ofercie terminie.

  
VI. KRYTERIA OCENY OFERT (w tym kryteria oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dotyczy)
1.    Cena:  30%
     punkty w kryterium „cena (C)  będą przyznawane zgodnie z poniższym     sposobem/metodą:

= cena oferty z najniższą  ceną spośród nieodrzuconych ofert   x 40
            cena badanej oferty

2.    Kwalifikacje 40 %
     punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
     analiza złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna językowa lub test

3.    Predyspozycje 30 %
   punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z  poniższym sposobem/metodą:
     rozmowa językowa

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów):
1.  CV i list motywacyjny,
2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3.  Oświadczenie o znajomości języków obcych (angielskiego, rosyjskiego z elementami ukraińskiego), a w przypadku obcokrajowców języka polskiego,
4.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (składane na wzorze formularza ofertowego – zał. nr 1),
5.  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – zał. nr 2,
6.  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – zał. nr 2.
7.  Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych w zakresie doświadczenia (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe).

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr  1 ) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. VII;
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz.23.59
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres:
   hziolkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel.: (52) 34-97-328
bhadzicka@bydgoszcz.uw.gov.pl,    tel.:  (52) 34-97-323

5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI.

IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela:
Halina Ziółkowska,
tel. (52) 34-97-328 lub 785-850-211, e-mail: hziolkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl,
i
Barbara Hadzicka,
tel. (52) 34-97-323, e-mail: bhadzicka@bydgoszcz.uw.gov.pl

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do zawarcia umowy.
3. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
4. Umowa na świadczenie usługi zawarta zostanie w III dekadzie grudnia 2017 r., z terminem obowiązywania od dnia  01.01.2018 do 31.12.2018 r. 
4. Termin wypowiedzenia (rozwiązania) umowy przez każdą ze stron wynosić będzie 30 dni kalendarzowych. 
5. Zleceniobiorca w ramach rozliczenia usługi zobowiązany będzie do prowadzenia kart czasu pracy (wzór dokumentu udostępniony zostanie przy zawarciu umowy).

XI. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu:
Ogłoszenie o zatrudnieniu wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, pod adresem: www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl,  w zakładce ogłoszenia – praca – ogłoszenie o naborze z dnia 6.12.2017 r.  pod nazwą  „zatrudnienie osoby obsługującej infolinię telefoniczną dla cudzoziemców, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”.

          06 grudnia 2017 r.                                                    Halina Ziółkowska
       ..................................                           ……………………………………………………………………..
                (data)                                                   (podpis osoby prowadzącej procedurę,
                                                                 działającej w imieniu zamawiającego)