z dnia 17 maja 2017 r. - kierownik Oddziału Rolnictwo i Środowisko w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa - 1 etat

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- kierowanie i nadzór nad poszczególnymi stanowiskami pracy w Oddziale, przydzielanie zadań pracownikom, nadzorowanie przygotowywania projektów decyzji, odpowiedzi, wystąpień, wyjaśnień w sprawach należących do zakresu działania Oddziału
- nadzorowanie przygotowywania projektów ocen, analiz, opinii, sprawozdań oraz planów
- monitorowanie realizacji działań interwencyjnych prowadzonych przez pracowników Oddziału
- nadzorowanie wykonywania prac wynikających z obowiązków, uprawnień i zadań Wojewody w zakresie ochrony przyrody i gospodarki wodnej
- nadzorowanie prawidłowości rozliczania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie oraz dotacji dla spółek wodnych i ich związków
- nadzorowanie prawidłowości przekazywania dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego oraz dla jednostek jemu podległych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska, a także ochrony przyrody.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na XIII piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe rolnicze lub wyższe z zakresu środowiska lub wyższe prawnicze lub wyższe administracyjne

pozostałe wymagania niezbędne:
- 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
- znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
- znajomość ustawy o finansach publicznych, o odpadach, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- znajomość ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska
- znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
- umiejętność redagowania pism urzędowych
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
- umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
- odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie.

wymagania dodatkowe:
- 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie rolnictwa lub ochrony środowiska, przyrody lub gospodarki wodnej lub gospodarowania odpadami
- znajomość ustawy o służbie cywilnej
- znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
- umiejętność stosowania prawa w praktyce
- umiejętność prezentacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).
Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od  17 maja 2017 roku do 27 maja 2017 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„ kierownik WIR”

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca  pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.