Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Kto załatwia sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Spraw Wewnętrznych,
Budynek B, III p. pok. nr 31B,
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 233, 52 34 97 240 lub 52 34 97 273

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia,
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 17,- zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.
Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni.

Czy i gdzie można zaskarżyć postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenie o treści żądanej przez wnioskodawcę:

Na takie postanowienie lub zaświadczenie można wnieść zażalenie do Ministra Administracji i Cyfryzacji (Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych) w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia (zaświadczenia).