Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Spraw Wewnętrznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Budynek C, II p. pok. nr 238
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 233

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia,
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 17,- zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.
Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni.

Czy i gdzie można zaskarżyć postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenie o treści żądanej przez wnioskodawcę:

Na takie postanowienie lub zaświadczenie można wnieść zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia (zaświadczenia).