Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.).

Kto załatwia sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Spraw Wewnętrznych, Bydgoszcz,
Budynek C, II p. pok. nr 203,
ul.Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 235

Wymagane dokumenty:

wniosek organizatora pielgrzymki do wojewody właściwego ze względu na miejsce jej rozpoczęcia wraz z klauzulą upoważniającą wojewodę/wojewodów do uzgodnienia wskazanej we wniosku trasy w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych oraz policją.

Opłaty:

zwolnione od opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

  1. 40 dni od daty wpływu wniosku organizatora pielgrzymki, jeśli odbywać się ona będzie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  2. 50 dni w pozostałych przypadkach.

Czy i kiedy można odwołać się od decyzji:

Zaniedbanie lub nienależyte wykonanie uzgodnień może być przedmiotem skargi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.