Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

  1. ustawy o stosunku Państwa do określonych Kościołów i związków wyznaniowych,
  2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318 i 319),
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

Kto załatwia sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Spraw Wewnętrznych,
Budynek B, III p. pok. nr 31B,
ul.Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 233, 52 34 97 240 lub 52 34 97 273

Wymagane dokumenty:

  1. powiadomienie władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną,
  2. dekret lub uwierzytelniona kopia dekretu władzy kościelnej powołującego osobę prawną,
  3. podstawowe dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej.

Opłaty:

zwolnienie z opłaty skarbowej od podań składanych w wykonaniu ustawowego obowiązku.

Termin załatwienia sprawy:

siedem dni od daty wpływu powiadomienia.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:

zażalenie do Ministra Administracji i Cyfryzacji (Departament Wyznań Religinych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych) na postanowienie o odmowie pisemnego potwierdzenia powiadomienia bądź potwierdzenia o treści innej niż żądana, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentu urzedowego.