Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

1. ustawy o stosunku Państwa do określonych Kościołów i związków wyznaniowych,
2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318 i 319),
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Spraw Wewnętrznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Budynek C, II p. pok. nr 238
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 233

Wymagane dokumenty:

  1. powiadomienie władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną,
  2. dekret lub uwierzytelniona kopia dekretu władzy kościelnej powołującego osobę prawną,
  3. podstawowe dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej.

Opłaty:

zwolnienie z opłaty skarbowej od podań składanych w wykonaniu ustawowego obowiązku.

Termin załatwienia sprawy:

siedem dni od daty wpływu powiadomienia.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:

Zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na postanowienie o odmowie pisemnego potwierdzenia powiadomienia bądź potwierdzenia o treści innej niż żądana, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentu urzędowego.