KARTA POLAKA – świadczenie pieniężne

Karty podstawowe

KARTA POLAKA  –  świadczenie pieniężne

Zgodnie z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2017 r. ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA:

https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24748,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-przywrocenia-ro.html  

informujemy, że rozpatrzeniu podlegają wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej złożone w okresie od 30 marca 2017 r. do 15 maja 2017 r. W związku z tym wstrzymanie rozpatrywania wniosków dotyczy tych wniosków, które zostały lub zostaną złożone począwszy od dnia 16 maja 2017 r.

PODSTAWA PRAWNA:
-    Rozdział 2a ustawy z dnia 27 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z  2014 r. poz. 1187, z późn. zm.).

PODSTAWOWE INFORMACJE:
-    Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
-    Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego może złożyć osoba posiadająca Kartę Polaka, która po dniu 01.01.2017  r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania tej Karty i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie upłynął okres 3 miesięcy.
-    Jeśli wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka złożony został przed dniem 01.01.2017 r., to nie można otrzymać świadczenia pieniężnego.
-   Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pozosta-wia się bez rozpatrzenia.
-    Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właści-wy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
 
KONTAKT:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Polityki Społecznej
ul. Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszcz

Pokoje 143 i 107 , I piętro w budynku C urzędu
Telefon:  52 34 97 688 lub 52 34 97 770.
e-mail:  ebudka@bydgoszcz.uw.gov.pl  lub  sprill@bydgoszcz.uw.gov.pl

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE?

Świadczenie pieniężne przysługuje:
-    wnioskodawcy - osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,
-    małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
-    małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim lub z nimi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
-    w okresie pierwszych 3 miesięcy - równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego - na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
-    w okresie od 4. do 9. miesiąca - odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ:

1.    W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje członków najbliższej rodziny, cudzoziemiec składa:
a.    Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
b.    Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c.    Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania);
d.    dowód opłaty skarbowej 10,- zł

2.    W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje człon-ków najbliższej rodziny przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskodawcą, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, cudzoziemiec składa:
a.    Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
b.    Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c.    Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość każdego członka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d.    Aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków najbliższej rodziny określające stopień pokrewieństwa lub wskazujące na zawarcie związku małżeńskiego z wnioskodawcą, tj. akt małżeństwa, akty urodzenia;
e.    Dokumenty potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania);
f.    Dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków najbliższej rodziny razem z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumen-ty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o konty-nuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomo-ści (domu, mieszkania);
g.    dowód opłaty skarbowej 10,- zł

OPŁATY:
-    Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego dla posiada-cza Karty Polaka wynosi 10,- zł i należy ją wpłacić na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

(tytułem: wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego - imię i nazwisko wnioskodawcy)

-    Potwierdzenie (dowód) uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) wszystkie czynności, w tym także decyzje wydawane są bez zbędnej zwłoki.
 
CZY I GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI:
Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, odwołanie można wnieść do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

FORMULARZ WNIOSKU DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZA-GOSPODAROWANIA I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POSIADACZOWI KARTY POLAKA, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY Z PO-WOŁANIEM SIĘ NA OKOLICZNOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W ART. 195 UST. 1 PKT 9 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013r. O CUDZOZIEMCACH (DZ. U. z 2016 R. POZ. 1990, 1948 i 2066)