KARTA POLAKA – świadczenie pieniężne

Karty podstawowe

KARTA POLAKA  –  świadczenie pieniężne

PODSTAWA PRAWNA:
 Rozdział 2a ustawy z dnia 27 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z  2017 r. poz. 1459, z późn. zm.).

PODSTAWOWE INFORMACJE:
- Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. 

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego może złożyć osoba posiadająca Kartę Polaka, która po dniu 01.01.2017  r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania tej Karty i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie upłynął okres 3 miesięcy.
Jeśli wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka złożony został przed dniem 01.01.2017 r., to nie można otrzymać świadczenia pieniężnego.
Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
 
KONTAKT:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Polityki Społecznej
ul. Konarskiego 1-3
            85-950 Bydgoszcz
           
 Pokoje 143 i 107 , I piętro w budynku C urzędu
Telefon:  52 34 97 688 lub 52 34 97 770.
 e-mail:  ebudka@bydgoszcz.uw.gov.pl  lub  sprill@bydgoszcz.uw.gov.pl

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE?
Świadczenie pieniężne przysługuje:
- wnioskodawcy - osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,
- małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim lub z nimi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 
- w okresie pierwszych 3 miesięcy - równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego - na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
- w okresie od 4. do 9. miesiąca - odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.

 

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ:

1. W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje członków najbliższej rodziny, cudzoziemiec składa:
a. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi    literami;
b. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży),   na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,  zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku    bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania);
d. dowód opłaty skarbowej 10,- zł

2. W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje członków najbliższej rodziny przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  z wnioskodawcą, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, cudzoziemiec składa:
a. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
b. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość każdego członka najbliższej rodziny objętego      wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. Aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków najbliższej rodziny określające stopień pokrewieństwa lub wskazujące na zawarcie związku małżeńskiego z wnioskodawcą, tj. akt małżeństwa, akty urodzenia;
e. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania);
f. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków najbliższej rodziny razem z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania);
g. dowód opłaty skarbowej 10,- zł

OPŁATY:
 Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wynosi 10,- zł i należy ją wpłacić na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

(tytułem: wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego - imię i nazwisko wnioskodawcy)

 Potwierdzenie (dowód) uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.                   poz. 1257) wszystkie czynności, w tym także decyzje wydawane są bez zbędnej zwłoki.
 
CZY I GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI:
Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, odwołanie można wnieść do Ministra Spraw      Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,              w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

FORMULARZ WNIOSKU DO POBRANIA:
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZAGOSPODAROWANIA I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POSIADACZOWI KARTY POLAKA, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY