Formularze i wnioski

Ilość dokumentów: 103
 1. Wniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 2. Wniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca
 3. Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 4. Wniosek o wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy
 5. Wzór informacji podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę
 6. Wniosek o wydanie, wymiane nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela Unii Europejskiej
 7. Wniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 8. Oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN
 9. Wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 10. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 11. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
 12. Wniosek o dokonanie wpisu jednostek poradnictwa specjalistycznego do rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 13. Wzór wniosku jst do wojewody o przyznanie dotacji celowej - dodatek energetyczny
 14. Oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach
 15. Oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty
 16. Oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego
 17. Wzór tabeli - miesięczna struktura zatrudnienia dla zakładu pracy chronionej
 18. Formularz zgłoszenia do Rejestru Klubów Integracji Społecznej
 19. Pismo przewodnie o nadanie orderów, odznaczeń
 20. Wzór rozliczenia otrzymanej dotacji celowej
 21. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 22. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy
 23. Wzór wniosku miasta/gminy o środki z rezerwy celowej - klęska żywiołowa
 24. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 25. Formularz informacji dotyczący przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

Strony