Formularze i wnioski

Ilość dokumentów: 103
 1. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej
 2. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
 4. Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
 5. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
 6. Wydanie zezwolenia na prowadzenia w ramach działalności stautowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 7. Wykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej
 8. Wykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
 9. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
 10. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
 11. Wypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych
 12. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji dla cudzoziemców
 13. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym - samorząd województwa
 14. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym - samorząd powiatu
 15. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym - samorząd gminy
 16. Zarejestrowanie pobytu obywatela UE
 17. Wniosek o wydanie z archiwum kserokopii dokumentów związanych z zatrudnieniem
 18. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów
 19. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych
 20. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
 21. Zgłoszenie budowy/rozbiórki/robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
 22. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen
 23. Wniosek o przedłużenie wizy krajowej
 24. Wniosek o wydanie, wymianę karty pobytu
 25. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

Strony