Formularze i wnioski

Ilość dokumentów: 103
 1. Przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
 2. Regulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
 3. Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny
 4. Rozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów
 5. Wzór statutu zakładu opieki zdrowotnej
 6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 7. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy
 8. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniajacą
 9. Udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 10. Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 11. Utworzenie zakładu opieki zdrowotnej
  Załączniki:
 12. Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 13. Wniosek o uznanie za repatrianta
 14. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska
 15. Wniosek o patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym
 16. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 17. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
 18. Wpis do ewidencji instruktorów
 19. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
 20. Wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń
 21. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 22. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Euopejskiej
 23. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
 24. Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
 25. Wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej

Strony