Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2018 r

 OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia        lipca 2018 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 23 ze zm.) dalej: kpa

19.07.2018 11:24

Strony