Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 22 pkt. 4 oraz art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2013r. Poz. 2195 ogłosił rejestr domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.

13.08.2014 14:42

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach

Zgodnie z art. 186 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 z późn.zm.) Wojewoda prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestr wolnych miejsc w tych placówkach.

08.08.2014 15:25

Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów


Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Wykazem zakładów pracy chronionej i wykazem spółdzielni inwalidów w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w Oddziale rynku pracy (pok. 142 i 107, tel.(052) 34-97-261 i 770).

08.08.2014 15:09

Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

KARTA USŁUG

Wydział:
Wydział Polityki Społecznej

Komórka realizująca usługę:
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Co chcę załatwić?
Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Kogo dotyczy?
• powiatu i samorządu województwa
• podmiotu, któremu powiat lub samorząd województwa zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 
Co przygotować?
• Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
• Dokumenty wymienione w art. 106 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.:

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której    placówka opiekuńczo- wychowawcza ma prowadzić działalność,
- odpis z właściwego rejestru,
- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności    lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-  wychowawcza, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania,
- pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i  higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka opiekuńczo-wychowawcza, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki,
- statut placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
- regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
- informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie  zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


Pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, są wymagane w przypadku, gdy Wojewoda po przeprowadzeniu oględzin zażąda ich przedstawienia. 

Jakie dokumenty muszę wypełnić? 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – załącznik nr1. 

Jak wypełnić dokumenty? 
Wniosek wypełnij czytelnie oraz uzupełnij wszystkie pola. 

Wymagane opłaty?
Nie podlega opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?
Brak terminu, w zależności od potrzeb podmiotu prowadzącego.

Gdzie załatwię sprawę?
Wniosek możesz wysłać do nas pocztą na adres:
Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
lub złożyć
 w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pok. 4, parter, budynek B)

W przypadku problemu z wypełnieniem wniosku informacji udziela Wydział Polityki Społecznej - Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – tel. 52 3497477 lub 52 3497693 lub  adres e-mail:
dskierska@ bydgoszcz.uw.gov.pl  lub bgorska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Co zrobi urząd?
Wniosek rozpatrzymy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w terminie określonym w rozdziale 7 kpa.

Jak się odwołać?
Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:
Zezwolenie na prowadzenie placówki wydaje się po przeprowadzeniu oględzin obiektu, w którym placówka ma prowadzić działalność.
Po uzyskaniu zezwolenia placówka podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki:

- przestał spełniać warunki określone w ustawie i standardy usług określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.  w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- nie przedstawi, na żądanie Wojewody, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów,

Wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki.
W przypadku cofnięcia zezwolenia Wojewoda wykreśla placówkę z rejestru placówek.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.


Załączniki do karty:
Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Kartę zatwierdził:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Dorota Hass

Karta obowiązuje od:
16 października 2017 r.  
 

 

08.08.2014 14:48

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U.Nr 86, poz. 739),
 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę ( Dz.U.Nr 86, poz. 740),

Wymagane dokumenty:

 1. Wnioski o zezwolenie :
  1. wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (przejdź do wniosku),
  2. wniosek o zezwolenie na prowadzenia w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (przejdź do wniosku)
 2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom
 3. Zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)
 4. Koncepcja prowadzenia placówki
 5. Informacja o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

Opłata:

nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie wydział polityki społecznej, w imieniu i z upoważnienia wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka;
wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 052 34 97 680

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej,
tel. 052 34 97 685, 052 34 97 675

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

pisemnie drogą pocztową.

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje:

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności statutowej – wydaje Wojewoda.
 2. Wzór wniosku o zezwolenie jest określony w załączniku do ww. rozporządzeń.
 3. W przypadku niedołączenia wymaganych dokumentów wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że ich niedołączenie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie Wydział Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy w imieniu Wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.
 5. W terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowany jest dom – Wojewoda rozpatruje wniosek.
 6. Wyniki oględzin obiektu bierze się pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie, szczególnie w zakresie standardów o których mowa w art.68 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 7. W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie odpowiedniej opieki, w szczególności jeśli spełnia standardy o których mowa w art. 68 ww. ustawy, Wojewoda wydaje zezwolenie, określając w nim przeznaczenie placówki, i wpisuje placówkę do rejestru placówek.
 8. Zezwolenie jest wydawane na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie.
 9. W przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy zezwolenie wydawane jest z urzędu na czas określony.
 10. Cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę albo z urzędu.
 11. Cofnięcie zezwolenia na wniosek podmiotu prowadzącego następuje, jeżeli podmiot ten powiadomi Wojewodę o rezygnacji z dalszego prowadzenia placówki oraz w uzgodnieniu z Wojewodą określi sposób zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.
 12. Cofnięcie zezwolenia z urzędu następuje, jeżeli nie zostały usunięte stwierdzone nieprawidłowości w prowadzeniu placówki, po wezwaniu przez Wojewodę podmiotu prowadzącego placówkę do ich usunięcia w wyznaczonym trybie i terminie oraz po uzgodnieniu z Wojewodą sposobu zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w palcówce.
08.08.2014 12:12

Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 140
tel. 052 34 97 685, fax. 052 34 97 682

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. Wniosek;
 2. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami, tj. dokumenty wskazujące, że budynek, w którym ma być prowadzony dom spełnia wymagania określone przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi i budowlanymi, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzony dom, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,
 5. w przypadku Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, innych osób prawnych oraz osób fizycznych:
  1. dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. informację o sposobie finansowania domu,
  3. zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  4. zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
  5. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem;

Opłaty:

opłat nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

przewidziane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz,
pok. 114 (sekretariat)

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej,
tel. 052 34 97 685, 34 97 675

Sposób przekazania inforamcji o załtwieniu sprawy:

pisemnie drogą pocztową

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do MinistraPracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje:
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej składa podmiot prowadzący. Każde wydanie zezwolenia jest poprzedzone wizytacją obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej, a także analizą dokumentów dołączonych do wniosku. Po stwierdzeniu, że dokumenty są zgodne z przepisami prawa a w placówce występują warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie wymaganego standardu Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony. Wojewoda prowadzi Rejestr domów pomocy społecznej, który jest ogłaszany do 30 czerwca każdego roku w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

08.08.2014 12:04

Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Podstawa prawna:

 1. art. 10d ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Kto załatwia sprawę:
Oddział Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 142
tel. (52) 34 97 261, fax. (52) 34 97 682,

Jakie dokumenty i do kogo trzeba złożyć:

 1. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

  Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych składa się do Wojewody.

  Ponadto do wniosku należy załączyć:
  1. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej:
   1. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną,
   2. dokument potwierdzający istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
   3. wpis do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej tę działalność,
  2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
  3. Informacje o prowadzonej, w okresie dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
  4. Statut, w przypadku jego posiadania;
  5. Nazwę banku i numerem własnego rachunku bankowego;
  6. Programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusu, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawnosci lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, rodzajów zajęć kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych oraz określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu.
 2. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

  Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych składa się do samorządu województwa.

Opłaty:

uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów lub ośrodków turnusów rehabilitacyjnych jest bezpłatne.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, przekazując podmiotowi ubiegającemu się o taki wpis stosowne zawiadomienie.
 2. Wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych dokonuje Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku zaopiniowanego przez samorząd województwa, przekazując podmiotowi ubiegającemu się o taki wpis stosowne zawiadomienie.

Czy i gdzie można się odwołać:

brak możliwości odwołania się.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodki lub organizatorów turnusów warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
 2. Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: stacjonarnej i niestacjonarnej.
 4. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne jest rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów
dla Osób Niepełnosprawnych dostępna jest na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioskodawcy ubiegający się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz dla wnioskodawców ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne mogą składać również wnioski ON-1 i ON-2 w formie elektronicznej przez Portal Informacyjno Usługowy:
 
• ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
• ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne
w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

08.08.2014 10:44

Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych

Podstawa prawna:

 1. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. O zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36 z późniejszymi zm.),
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. Nr 40, poz. 230),

Kto załatwia sprawę:

Oddział Komunikacji i Infrastruktury w Wydziale Infrastruktury,
tel. 052 34 97 488,
ul. Konarskiego 1-3, XIII p., pok. 133

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. Książeczka oszczędnościowa – mieszkaniowa systematycznego oszczędzania zarejestrowana w WZSM.
 2. Dowód tożsamości.

Opłata:
nie wnosi się opłaty,

Kiedy będzie załatwiona sprawa:

 1. Niezwłocznie - jeżeli klient zarejestrowany jest na liście kandydatów na członków spółdzielni mieszkaniowych.
 2. Osoba nie spełniająca powyższego warunku kierowana jest do odpowiedniej spółdzielni mieszkaniowej, w której zarejestrowana jest jako członek.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. Osoba będąca właścicielem książeczki mieszkaniowej może zgłosić się osobiście lub upoważnić inną pełnoletnią osobę na piśmie do odbioru zaświadczenia.
 2. Premia gwarancyjna przysługuje właścicielom książeczek mieszkaniowych, będących kandydatami na członków spółdzielni i członkami spółdzielni.
 3. Właściciele książeczek mieszkaniowych wystawionych do 23 października 1990 r. mogą realizować swoje prawa na podstawie Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. 2013 r. poz. 763 - jednolity tekst)
08.08.2014 10:02

Strony