Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

 1. Menu głównemenu lewe BIP

Po BIP'ie poruszamy się za pomocą menu znajdującego się po lewej stronie. Menu to dzieli się na 5 głównych części: Na skróty, Informacje ogólne, Menu tematyczne, Zamówienia publiczne, O BIP'ie.

W celu otwarcia danej pozycji należy na nią kliknąć. Jeśli dana pozycja dotyczy szerszych zagadnień otworzy się podmenu, z którego możemy wybrać interesujący nas temat.

Na skróty - zawiera odnośniki do często odwiedzanych podstron w biuletynie.
Informacje ogólne
- tu znajdziesz informacje na temat Urzędu Wojewódzkiego.
Menu tematyczne -  dotyczy spraw, którymi zajmuje się Urząd Wojewódzki.
Zamówienia publiczne - dostarcza informacji na temat prowadzonych w Urzędzie przetargów.
O BIP'ie - znajdują się tu informacje na temat Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

 1. Artykuły - treść BIP

 Po otwarciu artykułu istnieje możliwość zapoznania się z jego treścią oraz sprawdzenia informacji na temat publikacji artykułu poprzez kliknięcie na odnośnikmetryczka na dole artykułu. W celu zapoznania się z archiwalnymi wersjami danego wpisu należy nacisnąć na zakładkę wersje znajdującą się u góry artykułu. W przypadku braku tej zakładki oznacza to, że nie są dostępne inne wersje danej treści (wpis jest aktualny).

W celu porównania dostępnych wersji należy zaznaczyć odpowiednie pola przy informacji o dacie wpisu i naciśnięciu przycisku "Porównaj".

porównaj

 

 

 1. Wyszukiwanie Informacji

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępna jest wyszukiwarka wyszukiwarka (umieszczona w prawym górnym rogu strony), służąca do przeszukiwania całego Biuletynu. W celu znalezienia określonej treści należy wpisać interesujący nas ciąg znaków (słowo kluczowe) i nacisnąć przycisk lupy.

W części podstron dostępna jest również wyszukiwarka kontekstowa, która służy do wyszukiwania informacji tylko danego rodzaju, według zdefiniowanych parametrów.

 1. Załączniki

Informacje zawarte w BIP mogą być zamieszczane jako załączniki w postaci plików *.doc, *.xls, *.pdf, *.zip i inne.

Załączniki mogą być ukryte pod postacią odnośnika (wyróżniony fragment tekstu) lub jako załącznik dodany bezpośrednio do treści informacji. Po najechaniu kursorem myszy na taki element zmienia się on w symbol rączki.

W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć na niego lewym przyciskiem myszy i wybrać dalszy sposób postępowania.

05.09.2014 15:12

Słownik skrótów

Skróty używane w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

SKRÓT  ROZWINIĘCIE
 BIP Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej (podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej).
UW Urząd Wojewódzki
K-PUW Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 późn. późniejszy, późniejszymi
 poz. pozycja
Dz. U. Dziennik Ustaw
 zm. zmianami
 wz. w zastępstwie
z up. z upoważnienia
 ds. do spraw
z-ca zastępca
 p.o. pełniący obowiązki
   
   
   
   
   
   
05.09.2014 14:47

Redakcja

Biuletynu Informacji Publicznej
Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 349-75-87
tel. (52) 349-77-14

e-mail: webmaster@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Redaktor - Edyta Werner
Edytor - Adam Markiewicz

Poprzedni Edytorzy

Adam Róg - od 16.07.2017 do 31.07.2017
Radosław Górnicki - od 27.04.2012 do 15.07.2016

Poprzedni Redaktorzy

Monika Sawicka - od 01.03.2008 do 26.04.2012
Krzysztof Człapiński, Paweł Skutecki - od 01.01.2007 do 29.02.2008 
Sławomir Pogodziński - do 01.01.2007

Redaktorem w zakresie udostępniania
Dzienników Urzędowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego są:
Beata Kulas
Mariusz Kaźmierczak
tel. (52) 349-72-77

05.09.2014 14:44

Poznaj BIP

Informacje o BIP

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.
  1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 06.09.2001  (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dn. 18.01.2007 (Dz. U. Nr 10, poz. 68)

Zakres publikowanych informacji

Serwis Biuletynu musi zawierać:

 1. logo (znak graficzny) Biuletynu,
 2. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4. menu przedmiotowe,
 5. informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
 6. rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
 7. informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie, moduł wyszukujący.
 8. Zgodnie z art. 6 ustawy, biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie w art. 4 ust. 1 powinny publikować m.in. następujące informacje publiczne o:
  1. Polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
  2. Podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, majątku, którym dysponują,
  3. Zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  4. Danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
  5. Majątku publicznym, w tym o: majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych.
05.09.2014 14:12

Kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1384 z późn. zm),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 683)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Tel.: 52 349-7764 do 68
Fax: 52 349-7766

Szkolenie specjalizacyjne

 1. Dziedziny, w których diagnosta laboratoryjny może odbywać specjalizację: laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna genetyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, mikrobiologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, laboratoryjna hematologia medyczna, cytomorfologia medyczna, laboratoryjna parazytologia medyczna, epidemiologia, laboratoryjna genetyka sądowa, laboratoryjna toksykologia sądowa.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne dla diagnostów laboratoryjnych przeprowadza jednostka kształcąca, uwzględniając przeprowadzenie odrębnego postępowania kwalifikacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych posiadających odpowiednią specjalizację I stopnia uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów.
 3. Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji  należy składać do jednostki kształcącej w terminach do dnia 15 grudnia lub do dnia 15 czerwca  każdego roku - wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. odpis dyplomu szkoły wyższej,
  2. kserokopię dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego",
  3. dokument potwierdzający wymagany staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.
 4. Osobie zakwalifikowanej do odbywania specjalizacji Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych wydaje kartę specjalizacji.
 5. Programy specjalizacji dostępne są na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Egzamin państwowy

 1. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
 2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.
 3. Wniosek o przystąpienie do egzaminu należy wypełniać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie CEM.
 4. Terminy składania dokumentów do egzaminu państwowego:
  1. do dnia 15 stycznia na sesję wiosenną (od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja),
  2. do dnia 15 lipca na sesję jesienną (od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia).
 5. Egzamin podlega opłacie, której wysokość CEM podaje na stronie.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie spraw zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednostki organizacyjne prowadzące specjalizację

 1. Lista Ministra Zdrowia dotycząca podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych dostępny na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 2. Wnioski akredytacyjne w specjalizacjach dla diagnostów laboratoryjnych dostępne na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Ponadto warto wiedzieć:

W tym samym czasie diagnosta może odbywać tylko jedną specjalizację.

05.09.2014 13:18

Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Podstawa prawna:

1.       Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.)

2.       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26)

3.       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903, ze zm.)

4.       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474)

 

Kto załatwia sprawę

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Tel.: 52 349-7764 do 68, 52 349-7473

Fax: 52 349-7766

 

Szkolenie specjalizacyjne informacje ogólne

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadza Wojewoda Kujawsko-Pomorski dwa razy w roku, w terminach:
 • od 1 marca do 31 marca,
 • od 1 października do 31 października.
 • Liczbę przyznanych miejsc szkoleniowych, w tym liczbę rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny, z podziałem na województwa określa i ogłasza Minister Zdrowia na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz za pomocą SMK.
 • Liczbę miejsc szkoleniowych w trybie pozarezydenckim, w poszczególnych dziedzinach medycyny dla województwa kujawsko-pomorskiego ogłasza Wojewoda Kujawsko-Pomorski na stronie internetowej Wydziału Zdrowia oraz za pomocą SMK.
 • Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prowadzących specjalizacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego publikowany jest przed każdym postępowaniem kwalifikacyjnym na stronie internetowej Wydziału Zdrowia oraz udostępniony do wglądu w siedzibie Oddziału Doskonalenia Kadr Medycznych.
 • Jednostki akredytowane uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnegow poszczególnych dziedzinach medycyny, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 •  

  Wniosek o specjalizację

  Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego można złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w systemie oraz wypełnienie Wniosku o specjalizację.

  Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać za pomocą SMK w terminach:

  •    od 1 lutego do 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 marca do 31 marca,
  •    od 1 września do 30 września – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 października do 31 października.

  Wniosek zawiera:
  1.    imię (imiona) i nazwisko lekarza,
  2.    nazwisko rodowe,
  3.    miejsce i datę urodzenia,
  4.    płeć,
  5.    numer PESEL, a w przypadku jego braku- cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania,
  6.    obywatelstwo,
  7.    adres miejsca zamieszkania,
  8.    cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  9.    numer prawa wykonywania zawodu,
  10.    numer seryjny, datę i podmiot wydający dokument prawa wykonywania zawodu,
  11.    posiadane tytuły specjalisty oraz rok ich uzyskania, a także tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
  12.    dotychczas odbywane szkolenia specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i tryb ich odbywania,
  13.    wynik LEK albo LDEK (LEP/LDEP),
  14.    posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy,
  15.    liczbę publikacji i ich wykaz,
  16.    okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej, zgodnej z kierunkiem wnioskowanej specjalizacji,
  17.    wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

  Wojewoda potwierdza elektronicznie w SMK zapisanie zgłoszonych we wniosku danych. W celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się, za pomocą SMK i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w SMK, postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

   

  Postępowanie kwalifikacyjne

  1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku oraz postępowanie konkursowe. Przeprowadza się je w celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w SMK.
   1. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:
    1. za LEP/LDEP albo LEK/LDEK – 200 punktów;
    2. za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES - 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgodnie z § 4 załącznika nr 12do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;
    3. punkty dodatkowe za:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów,
  • co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych – dodatkowe 5 punktów,
  • publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych – maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji).
 • w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu;
 • w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia.
 • W postępowaniu konkursowym uwzględnia się posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został uznany na podstawie odrębnych przepisów za równoważny z PES, i przyznaje 140 punktów albo uwzględnia się wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK.
 • Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/LDEP albo LEK/LDEK lub egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz ww. punktów dodatkowych.
 • W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.
 • Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym listę lekarzy zakwalifikowanych i listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego ogłasza się na stronie internetowej Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz za pomocą SMK. Lista udostępniona jest również do wglądu w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych.
 •  

  Termin złożenia wniosku o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego

  Lekarz może zwrócić się do właściwego wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej właściwego organu oraz w systemie SMK listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego.

   

  Informacja dla lekarzy cudzoziemców ubiegających się o specjalizację

  1. Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na terytorium RP wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich.
  2. Lekarz cudzoziemiec zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego występuje do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie tego szkolenia i określenie warunków finansowych jego odbywania w terminach do 7 kwietnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie od 1 marca do 31 marca, oraz do 7 listopada – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie od 1 października do 31 października.

   

  Przebieg szkolenia specjalizacyjnego

  1. Wojewoda kieruje lekarza/lekarza dentystę do odbycia specjalizacji, po uzyskaniu przez niego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie do 15 listopada lub do 15 kwietnia każdego roku.
  2. W terminie 3 miesięcy od dnia skierowania lekarz/lekarz dentysta winien podjąć szkolenie specjalizacyjne w jednostce, do której został skierowany.
  3. Możliwość skracania i przedłużania okresu szkolenia specjalizacyjnego regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.).
  4. Programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny dostępne są na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
  5. Staże kierunkowe mogą być realizowane w jednostkach, które uzyskały akredytacje do szkolenia specjalizacyjnego oraz inne jednostki po uzyskaniu przez nie akredytacji do prowadzenia staży kierunkowych.
  6. Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych prowadzi rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa.
  7. Lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku:

  a.       zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza albo zakazu wykonywania zawodu lekarza dentysty;

  b.      ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych, objętych programem specjalizacji;

  c.       niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia tego szkolenia na skierowaniu wystawionym przez wojewodę do odbycia szkolenia, z przyczyn leżących po stronie lekarza;

  d.      zaprzestania przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego (faktyczne nierealizowanie programu specjalizacji lub nieuzupełnianie wpisów za pomocą SMK, w EKS przez lekarza w okresie 3 miesięcy od dnia dokonania ostatniego wpisu, z przyczyn leżących po stronie lekarza);

  e.      przerwania lekarzowi szkolenia specjalizacyjnego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny oraz okręgowej izby lekarskiej;

  f.        upływu okresu, w którym lekarz był obowiązany ukończyć szkolenie specjalizacyjne.

   

  Wzory pism

  1. WNIOSEKo wyrażenie zgody na przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego (tryb pozarezydencki, dotyczy osób zakwalifikowanych od postępowania 1-31.10.2011 r.)
  2. INFORMACJAo przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego (tryb pozarezydencki, dotyczy osób zakwalifikowanych przed postępowaniem 1-31.10.2011 r.)
  3. INFORMACJAo przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego (rezydentura)
  4. WNIOSEKo zmianę miejsca odbywania specjalizacji w ramach województwa kujawsko-pomorskiego (*)
  5. WNIOSEKo zmianę miejsca odbywania specjalizacji z innego województwa, MON lub MSW (*)
  6. INFORMACJAo zmianie kierownika specjalizacji (*)
  7. POTWIERDZENIEkontynuacji specjalizacji
  8. INFORMACJAo zmianie danych osobowych/adresowych
  9. WNIOSEKo wydanie oryginałów zaświadczeń/certyfikatów/dyplomów
  10. WNIOSEKo wydanie zaświadczenia

   

  (*)Do dokumentów z punktów 4, 5 i 6 proszę dołączyć POTWIERDZENIE kontynuacji specjalizacji pkt 7.

   

  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

  1 maja 2017 roku uruchomiony został System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych(SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Zgłoszenia do PES mogą zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

   

  Terminy składania wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny za pośrednictwem SMK:

  ·         do 31 grudnia sesja wiosenna (od 1 marca do 30 kwietnia),

  ·         do 31 lipca sesja jesienna (od 1 października do 30 listopada).

   

  UWAGA!

  Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia z wyprzedzeniem 6 tygodniowym. Jest to czas potrzebny na weryfikację formalną w urzędzie wojewódzkim, merytoryczną weryfikację przez konsultanta krajowego oraz obrót dokumentów.

   

  W celu przystąpienia do PES należy w SMK:

  1.       założyć konto.

  2.       wypełnić Wniosek o modyfikację uprawnień.

  3.       uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienieoraz weryfikację uprawnieńprzez:

  ·         podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,

  ·         podpisanie potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub,

  ·         właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską (niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie).

  4.       wypełnić Wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnegozgodnie z programem specjalizacji.
  Wydrukowany wniosek wraz z
  kompletem dokumentównależy złożyć do urzędu wojewódzkiego. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK. O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego wskutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, Wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie,

  5.       złożyć Wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.

  Poprawne wysłanie wniosku zakończy się zaprezentowaniem przez system numeru wniosku.

   

  W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

   

  Podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dostępne są na stronieMinisterstwa Zdrowiaoraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

   

  Lekarz może przystępować do PES nieograniczoną liczbę razy, jednakże w przypadku zgłoszenia do PES po raz drugi i kolejny lekarz ponosi opłatę pobieraną przez CEM, która stanowić będzie dochód budżetu państwa.

  W przypadku, gdy PES w danej sesji egzaminacyjnej składa się z egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz gdy dyrektor CEM ustalił, że jako pierwszy jest przeprowadzany egzamin testowy, warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu testowego.

   

  Ważne

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze,że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

   

  Kontakt

  Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem: +48 22 597 09 21.

  W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl.

   

  Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy

  1 maja 2017 roku uruchomiony został System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminów LEK i LDEK należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.

  Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa do dyrektora CEM, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia, zgłoszenie do LEK albo LDEK:

  ·         do 15 lipca na egzamin w okresie od 1 września do 30 września,

  ·         do 30 listopada na egzamin w okresie od 1 lutego do 28 lutego następnego roku.

   

  W celu złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK należy w SMK:

  1.       założyć konto,

  2.       wypełnić Wniosek o modyfikację uprawnień,

  3.       uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienie oraz weryfikację uprawnień przez:

  ·         podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,

  ·         podpisanie potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub,

  ·         właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską (niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie),

  4.       złożyć w SMK Wniosek o egzamin zawodowy.

  Poprawne wysłanie wniosku zakończy się zaprezentowaniem przez system numeru wniosku.

   

  UWAGA!

  Absolwent uczelni (lekarz nie posiadający jeszcze przyznanego prawa wykonywania zawodu, którego dane nie znajdują się w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską), zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa się we wskazanej w SMK okręgowej izbie lekarskiej lub w Naczelnej Izbie Lekarskiej, w celu weryfikacji uprawnień, niezależnie od sposobu uwierzytelnienia. Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LEK/LDEK oraz nadanym numerze kodowym będzie przekazywana co do zasady za pomocą SMK.

   

  LEK i LDEK to egzaminy ogólnopolskie organizowane przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), ich wyniki stanowią kryterium kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie.

   

  §  Do Lekarskiego Egzaminu Końcowego może przystąpić lekarz po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim lub dyplomu lekarza i dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”.

  §  Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego mogą przystąpić lekarz dentysta po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym lub dyplomu lekarza dentysty i dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

   

  UWAGA!

  Zgodnie z ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2020) – art. 1 pkt 11 lit. a, do LEK i LDEK mogą przystępować wyłącznie absolwenci studiów na wspomnianych kierunkach. Tym samym została wyłączona możliwość przystępowania do egzaminów przez studentów.

   

  LEK i LDEK podobnie jak LEP i LDEP to testy składające się z 200 pytań. Za prawidłową odpowiedź na pytanie uznaje się zaznaczenie wyłącznie jednej, właściwej odpowiedzi. Aby uzyskać pozytywny wynik z LEK albo LDEK, należy zdobyć co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów. Osoba, która nie uzyskała pozytywnego wyniku LEK albo LDEK, lub uzyskany wynik jej nie satysfakcjonuje, może ponownie przystąpić do egzaminu w innym terminie. Wynik LEK/LDEK będzie przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK.

   

  Ulegają zmianie zasady odpłatnościza egzamin. Opłatą egzaminacyjną (100 zł) objęte będzie drugie i kolejne zgłoszenie do LEK/LDEK składanego w języku polskim (a nie jak dotąd – czwarte i kolejne). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które pod rządami dotychczasowych przepisów składały zgłoszenia do ww. egzaminów. Zgłoszenie do LEK/LDEK w języku obcym objęte jest opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną będzie można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdego podejścia. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.

   

  Więcej informacje dotyczących LEK i LDEK oraz regulamin porządkowy określający tryb i zasady przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego dostępne są na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

   

  Termin załatwienia sprawy

  Załatwienie poszczególnych spraw na zasadach i terminach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

   

  Ponadto warto wiedzieć

  1.       Lekarz ubiegający się o odbywanie specjalizacji może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie i tylko w jednym województwie.

  2.       Lekarz w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację.

  3.       Zasady kwalifikacji na specjalizację określają: ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26).

  4.       Możliwość przedłużania szkolenia specjalizacyjnego regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.).

   

  Ważne terminy

  1.       Składanie wniosków o przystąpienie do LEK/LDEK: do 30 czerwca oraz do 30 listopada każdego roku.

  2.       Składanie wniosków na rozpoczęcie specjalizacji: do 28 lutego i do 30 września każdego roku.

  3.       Skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego: do 15 kwietnia lub do 15 listopada każdego roku.

  4.       Rozpoczęcie specjalizacji w terminie 3 miesięcy od dnia skierowania do jednostki.

  5.       Składanie dokumentów i zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego: do 31 lipca oraz do 31 grudnia każdego roku.

  05.09.2014 09:57

  Strony