Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom

Formularz wniosku o wydanie, wymianę Polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - przejdź

Formularz wniosku o wydanie, wymianę Polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca - przejdź

Formularz wniosku o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - przejdź

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom - karta informacyjna

Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom:

 1. Polski dokument podróży (PDP)
 2. Polski dokument tożsamości cudzoziemca (PDTC)
 3. Tymczasowy polski dokument podróży (TPDP)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

 

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa cudzoziemiec do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca  w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

 

Miejsce składania wniosku:

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE        

 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

przyjmowanie wniosków - Budynek B, III piętro, pokój 33

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;

tel. 52 349-75-80,  52 349-72-50, 52 349-73-49, 52 349-73-42, fax. 34 97 240,

 

Opłaty:

nr rachunku bankowego:

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w Bydgoszczy

Biuro Finansowo-Inwestycyjne

56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

 

     - za wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - 100 zł;

     - za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 50 zł;

     - za wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 50 zł.

 

Ulga w opłacie skarbowej 50 % za wydanie lub wymianę ww. dokumentów cudzoziemcom:

1.którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

2.których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP,

3.małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca są:

1.zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2.zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;

3.odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

 

Warunki, które należy spełnić:

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia.

 

Polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany:

1.małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka;

2.cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej;

3.osobie posiadającej zaświadczenie o tym, ze jest ofiarą handlu ludźmi. 

W przypadku braku możliwości zameldowania się w aktualnym miejscu zamieszkania na okres ponad 2 miesięcy dokument zostanie wydrukowany bez adresu. Polski dokument tożsamości cudzoziemca potwierdza jedynie tożsamość cudzoziemca, nie potwierdza natomiast jego obywatelstwa oraz nie uprawnia do przekraczania granicy i nie zwalnia od obowiązku zalegalizowania pobytu na terytorium naszego kraju.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemiec zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia tylko i wyłącznie do wyjazdu z terytorium Polski. W przypadku konieczności powrotu cudzoziemiec powinien ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca u konsula Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z miejscem pobytu.

 

Ważność wydawanych dokumentów:

- polski dokument podróży dla cudzoziemca – 1 rok; 

- tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – do 7 dni; 

- polski dokument tożsamości cudzoziemca – 1 rok.

 

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca następuje w przypadku:

1.zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie;

2.zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu;

3.utraty dokumentu;

4.uszkodzenia dokumentu.

 

Niezbędne dokumenty:

W celu wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (PDP) , tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (TPDP) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (PDTC) należy złożyć:

1.1 egzemplarz wypełnionego wniosku,

2.2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę patrzącą na wprost trwale złączone z wnioskiem przez naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym (fotografia powinna przedstawiać osobę patrzącą na wprost, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary   z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);

3.dokument potwierdzający tożsamość (cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiada zaświadczenie, że jest ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nieposiadania takiego dokumentu i braku możliwości jego uzyskania);

4.dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych);

5.potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy;

6.potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

W przypadku wnioskowania o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca z wpisem małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi, dodatkowo należy złożyć:

1.wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi);

2.aktualna fotografia osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie (wymogi co do zdjęcia jak wyżej);

3.dokument potwierdzający tożsamość dziecka;

4.dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.

 

15.07.2014 15:36

Wydanie i wymiana karty pobytu

Formularz wniosku o wydanie, wymianę karty pobytu - przejdź

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu - przejdź

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Wymiana  i wydanie karty pobytu - karta informacyjna

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

1. Zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;

2. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;

3. Jej utraty;

4. Jej uszkodzenia;

5. Przejęcia przez RP odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18;

6. Przejęcia przez inne państwo członkowskie UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

W przypadku cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE, pierwszą kartę pobytu wydaje się z urzędu.

Wyjątek dotyczy cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną - podstawa prawna decyzji art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach – w takim przypadku cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy jest zobowiązany złożyć osobiście wniosek o wydanie karty pobytu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Wniosek o wymianę karty pobytu cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Przy składaniu wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wymiany karty pobytu.

Miejsce składania wniosku:

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmowanie wniosków - Budynek B, III piętro, pokój 33 

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;

 

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku.

2. Dwie aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:

            a.nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

            b. wymiary 35 mm x 45 mm;

            c. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

           d. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na                            jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i                         zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

           e. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

           f. Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w                        nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności                  do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

4. Aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące lub pobyt stały.

5. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

Opłaty:

nr rachunku bankowego:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszczy Biuro Finansowo-Inwestycyjne

56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu – 50 zł

Wydanie nowej karty pobytu w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca:

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie) 

200 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

ulga w opłacie skarbowej 50 % za wydanie lub wymianę karty pobytu cudzoziemcom:

1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP,

3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu są:

1.zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2.zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;

3.odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

Uwaga!

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu cudzoziemiec w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia zawiadamia o tym fakcie organ, który ją wydał.

Cudzoziemcowi, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu dokumentu wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania cudzoziemcowi kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 

15.07.2014 15:24

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Formularz wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - przejdź

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Zezwolenie na rezydenta długoterminowego UE – Karta informacyjna

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

    1.posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

    2.posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: cudzoziemcy przebywający w Polsce w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej nie mogą otrzymać zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku:

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmowanie wniosków - Budynek B, III piętro, pokój 33 

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;

Opłaty:

Opłata skarbowa 640 zł – nr rachunku bankowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł – nr rachunku bankowego:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Biuro Finansowo-Inwestycyjne 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Czas załatwienia sprawy – Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Niezbędne dokumenty:

        1.Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku

        2.Cztery  fotografie spełniające następujące wymagania

                a.nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

                b.wymiary 35 mm x 45 mm;

                c.wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

              d.przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

               e.przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

            f.Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

    3.Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;

        4.Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec będzie przebywał.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

          1.dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem zezwoleń lub zgód na pobyt lub potwierdzających posiadanie statusu uchodźcy, lub                           objęcie ochroną uzupełniającą.

          2.dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był  nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

          3.zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w              celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - za ostatnie 2 lata) lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego              i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu przez wymienione wyżej              okresy (dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł netto miesięcznie).

         4.dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 

15.07.2014 15:15

Zaproszenia

Formularz wniosku o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń  - pobierz

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Zaproszenie - Karta informacyjna

Zapraszający może dla zapraszanego cudzoziemca uzyskać wpis do ewidencji zaproszenia jako dokumentu potwierdzającego posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Zapraszającym może być:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie  co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 30.12.2013 poz. 1650 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:
Zapraszający składa wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.
Strona może składać wniosek osobiście bądź poprzez ustanowionego pełnomocnika.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17zł.
Zwolnione z opłaty za pełnomocnictwo są: małżonek, zstępny (np. syn, córka, wnuczek, wnuczka), wstępny (np.  matka, ojciec, babcia, dziadek).
Odbioru  zaproszenia dokonuje się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru zaproszenia.

Miejsce składania wniosku i odbioru zaproszeń:
Oddział Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
przyjmowanie wniosków i odbiór zaproszeń - Budynek C, II piętro
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
Godziny obsługi klienta: poniedziałek , czwartek, piątek 8.00 - 15.00, wtorek 8.00 – 17.45, środa 10.00 – 15.00
(w poniedziałki, środy i czwartki przyjęte zostaną osoby, które do godziny 14.45 pobiorą numer z systemu kolejkowego, natomiast we wtorki osoby, które pobiorą numer z systemu kolejkowego do godziny 17.30 )

Informacja telefoniczna Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców:
tel. 52 349-75-80, 52 349-72-50, 52 349-73-46, fax: 52 349-72-42

Opłaty:
Opłata skarbowa 27 zł –  nr  rachunku bankowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Czas załatwienia sprawy – do jednego miesiąca

Niezbędne dokumenty:

 1. wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Uwaga: Niecałkowite wypełnienie ww. wniosku spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Do wniosku należy załączyć:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (szczegóły poniżej);
 2. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu.

Szczegółowe określenie środków jakie powinien posiadać zapraszający

 1. Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób (należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymienionych środków od razu na cały okres pobytu, np. wyciąg z rachunku bankowego).
 2. Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu, w przypadku gdy okres, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc.
 3. Jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, przeznaczonymi dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych, np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów).
 4. Gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, jeden z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca lub dysponować nimi w każdym miesiącu pobytu cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty takie jak w pkt 1 lub 3).
 5. Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:
  1. 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
  2. 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt poprzednim;
  3. 2500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego.
 6. Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. W przypadku, hospitalizacji cudzoziemca, wojewoda może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii, czy stan zdrowia cudzoziemca uniemożliwia opuszczenie przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy i gdzie można się odwołać:
Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem  Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

11.07.2014 14:49

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 t.j.),
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 tj.),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r., poz. 543),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588),
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r., poz. 97),
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2013 r., poz. 1644),
 7. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525 ze zm.),
 8. Zarządzenie Nr 158/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z 2017, poz. 2576).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

FORMULARZE DO POBRANIA
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę   -  Pobierz
Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracęPobierz
Informacja o niepodjęciu/zaprzestaniu/zmianie warunków wykonywania pracy Pobierz

 

Przyjmowanie wniosków (po uprzednim pobraniu biletu z systemu kolejkowego): ul. Konarskiego 1-3, pok. 33, III piętro, budynek B

poniedziałek, czwartek, piątek 08.00 - 15.00
wtorek 08.00 - 17.45;
środa 08.00 - 12.00

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu, w pokoju nr 4, na parterze  budynku B (przy ul. Konarskiego 1-3)”

 


Pracodawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w obszarze działania Delegatury w Toruniu, będą mogli załatwić sprawę w Toruniu, przy ulicy Moniuszki 15-21, pokój 26. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem 56 611-51-44.


Podmioty których siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze właściwości Delegatury we Włocławku, będą mogli załatwić sprawę we Włocławku, przy ul. Brzeskiej 8, pokój 11. Szczegółowe  informacje uzyskać można pod nr 54 231-42-53 lub 54 231-45-17


UWAGA: Informacja dotyczy tylko spraw o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP.  Sprawy związane z legalizacją pobytu cudzoziemców nadal należy załatwiać w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3.”


 

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

- zezwolenie typu A:

cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wniosek);
 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 3. umowa spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki– jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania– kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. informacja starosty  właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 6. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 7. w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja pracy tymczasowej, należy też przedłożyć dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy.

- zezwolenie typu B:

cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium RP przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wniosek);
 2. informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 3. umowa spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki– jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informacja o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informacja o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących uzyskanego przez podmiot dochodu oraz wymaganego stanu zatrudnienia;
 6. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- zezwolenie typu C:

cudzoziemiec, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3), z pracodawcą zagranicznym;

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wniosek);
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;
 4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania– kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. oświadczenie wnioskodawcy  wskazujące osobę przebywającą na terytorium RP, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 88c ust. 6 ustawy i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody i innych organów,
 6. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- zezwolenie typu D:

cudzoziemiec, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakład ulub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa):

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wniosek);
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 4. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 5. oświadczenie wnioskodawcy  wskazujące osobę przebywającą na terytorium RP, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 88c ust. 6 ustawy i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody i innych organów,
 6. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- zezwolenie typu E:

dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B, C, D:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wniosek);
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 4. oświadczenie wnioskodawcy  wskazujące osobę przebywającą na terytorium RP, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 88c ust. 6 ustawy i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody i innych organów,
 5. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wraz z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na pracę należy złożyć następujące dokumenty:

 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
 • umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie
 • dowód uiszczenia opłaty, w kwocie 50 zł

Uwagi:

 1. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę w przypadku zezwolenia typu A – bez uwzględnienia informacji starosty oraz w przypadku zezwolenia typu B – bez uwzględnienie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku i informacji o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku cudzoziemca, który:
  1. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  2. przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca pracodawca winien przedłożyć dokumenty potwierdzające wypełnianie przez cudzoziemca ww. wymogów.
 2. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają możliwość zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia innej działalności od uzyskania zgody właściwego organu, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany uzyskać taką zgodę przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, a do wniosku przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca ww. wymagań.
 3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwoleń równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu dokumentów rejestracyjnych. Informacja właściwego starosty może być dołączona w jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczą wnioski, będą wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Opłata o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości określonej w § 2 pkt 1 i 2 oraz w § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, wynosi:

50 zł - na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
100 zł - na okres dłuższy niż 3 miesiące;
200 zł - realizacja usługi eksportowej;
przedłużenie zezwolenia na prace cudzoziemca w wysokości połowy kwoty,

Stosowna kwotę należy wpłacić na konto:

Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
NBP O/O Bydgoszcz
nr 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Czy i gdzie można się odwołać:
odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 2. Zezwolenie na pracę wydawane dla określonego cudzoziemca, określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia.
 3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej wojewodę (wniosek) o:
  1. powierzeniu cudzoziemcowi na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o  innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
  2. zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy i formy prawnej działania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,
  3. przejściu zakłady pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  4. zmianie osoby reprezentującej pracodawcę zagranicznego,
  5. niepodjęciu przez cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę,
  6. przerwaniu przez cudzoziemca pracy, w uzgodnieniu z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, na okres przekraczający 3 miesiące.
 4. Zezwolenie na pracę może zachować ważność, jeżeli przyczyna opóźnienia zatrudnienia lub przerwy w wykonywaniu pracy są uzasadnione, a podmiot niezwłocznie powiadomił w formie pisemnej o tych sytuacjach wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę.
11.07.2014 14:05

Tabela obowiązujących opłat

TYTUŁEM KWOTA ZWOLNIENIE Z OPŁATY
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5 zł  
Poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł  
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł   
Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 27 zł
Za zezwolenie na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP, udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)] 340 zł 
 1. Zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, (o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)
 2. Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej
Za zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, (o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), wydane na podstawie:
pkt 1 – cudzoziemiec  jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej
pkt 3 – obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga interes RP


pkt 2 – obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista 
85 zł  Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, na który należy dokonywać opłat:
Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000
0000

340 zł
Za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (o którym mowa w art. 114 ust. 1 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) 440 zł
Za zezwolenie na pobyt stały 640 zł
Za zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 640 zł
Za przedłużenie wizy przez wojewodę równowartość 30 euro*) – przedłużenie wizy Schengen

przedłużenie wizy Schengen, zwolnione jest z opłaty w przypadkach , o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z 13.07.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy.

406 zł – przedłużenie wizy krajowej
*)

przeliczania równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy
Wydanie lub wymiana karty pobytu 50 zł Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 100 zł
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca 50 zł
wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemca 50 zł
Wydanie nowej karty pobytu w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca 100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)
200 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Wydanie lub wymiana karty pobytu cudzoziemcom:

 1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP
 3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

ulga w opłacie skarbowej 50%*
Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentupodróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” są:

 1. zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnychz pomocy społecznej;
 2. zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;
 3. odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lubinny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej ( Dz .U. z 2012 r.  Nr 225, poz. 1282 z późn. zm.)

UWAGA!!!
Potwierdzenie dokonania opłat należy dołączyć w momencie składania wniosku.

Za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń opłatę uiszcza się za każdą zapraszaną osobę, zaś za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku udzielonego pełnomocnictwa.

 

11.07.2014 13:22

Strony