Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

WIR.I.7840.1.6.2015.ZB

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze późn. zm. )

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

21.05.2015 13:17

Strony